Utleiebetingelser

1. Disse betingelsene er gjeldende fra 28.05.2020 og gjelder i sin helhet dersom ikke annet er avtalt skriftlig med Senter Scene AS. Betingelsene ansees å være lest og godtatt ved bekreftelse av tilbud.


2. Tilbud fra Senter Scene AS er gyldig i 14 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er beskrevet. Tilbud må aksepteres senest 48 timer før leieperiodens begynnelse for at Senter Scene AS skal kunne garantere for tilgjengelighet og pris. Tilbud som ikke aksepteres innen fristen ansees som kansellert uten varsel.


3. Utstyr er å anse som levert ved det tidspunkt det er stilt til leietakers disposisjon og all risiko er ved dette tidspunkt overført leietaker. Leietaker plikter å melde fra om eventuelle feil eller mangler ved en leveranse straks det oppdages. Videre plikter Senter Scene AS å gjøre sitt ytterste for å rette opp i dette.


4. Retur av utstyr skal skje på lageret til Senter Scene AS innen kl 12:00 dagen etter endt leieperiode dersom ikke annet er avtalt. Ved forsinket retur kan Senter Scene AS fakturere leietaker for eventuelle ekstrakostnader dette medfører.


5. Senter Scene AS plikter å levere utstyr på avtalt sted, til avtalt tid og i fungerende stand. Leietaker plikter å sørge for parkering til Senter Scene AS sine bil(er) og skal dekke eventuelle kostnader ved dette (dette gjelder også eventuelle bøter som følge av manglende eller feil informasjon om parkeringsfasilitetene). Dersom størrelse på bil(er) er av betydning, kan kjøretøyopplysninger oppgis på forespørsel.


6. Ved vanskelig adkomst plikter leietaker å ta kontakt for avklaring av eventuelt behov for bærehjelp. All bærehjelp skal beherske norsk eller engelsk muntlig og kunne håndtere tunge løft uten fare for egen helse. Senter Scene AS står ikke ansvarlig for eventuelle skader påført bærehjelp, ei heller eventuell forsinkelse eller avlysning som følge av ufremkommelighet eller uteblitt bærehjelp. Ved uteblitt avtalt bærehjelp faktureres kr 1500,- per person.


7. Senter Scene AS plikter å levere bemanning med tilstrekkelig kompetanse for arbeidet som skal utføres. Leietaker plikter å sørge for at rent drikkevann til enhver tid er tilgjengelig, samt egnet kost og losji for Senter Scene AS sitt mannskap dersom ikke annet er avtalt. Dersom dette ikke overholdes, vil diettkostnad etter statens satser faktureres. Utleier tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser som følge av manglende kost og losji og anskaffelse av dette.


8. Betaling skjer i hovedsak forskuddsvis eller med kreditt etter avtale. Ved forsinket betaling belastes leietaker med forsinkelsesrente etter gjeldende satser.


9. Avbestilling må finne sted innen 7 dager før leieforholdets begynnelse. Ved senere avbestilling vil Senter Scene AS fakturere 50% av leiesum på utstyr, samt 100% av irreversible kostnader (innleid arbeidskraft, innleid utstyr, spesialbestillinger osv.). I slikt tilfelle plikter Senter Scene AS å gjøre sitt ytterste for å reversere flest mulig kostnader. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens begynnelse faktureres 100% av avtalt leiesum.


10. Dersom leietaker ønsker å forlenge leieperioden må dette avtales med, og godkjennes av, Senter Scene AS.


11. All form for fremleie av Senter Scene AS sitt utstyr er forbudt uten skriftlig avtale. Senter Scene AS har under hele perioden eiendomsretten til utstyret, og dette kan ikke under noen omstendighet overføres til leietaker eller andre.


12. Senter Scene AS står ansvarlig for eget utstyr så lenge vårt mannskap er tilstede og i kontroll over utstyret. All den tid vårt mannskap ikke er tilstede eller i kontroll over utstyr er det leietakers ansvar å ivareta sikkerheten til utstyr levert av Senter Scene AS. Leietaker stilles herunder økonomisk ansvarlig for alle skader som måtte oppstå som følge av uaktsomhet av andre enn mannskap levert av Senter Scene AS.


13. Dersom det inngås leieavtale over flere år, har Senter Scene AS rett til å indeksregulere prisen. Egne betingelser kan gjelde ved leieavtale over flere år.


14. Ved mislighold av disse betingelsene, kan Senter Scene AS på hvilket som helst tidspunkt avbryte leiekontrakten. Senter Scene AS vil kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret for leietakers regning og risiko.


15. Senter Scene AS tar ingen ansvar ved forsinket, manglende eller avlyst levering dersom dette skyldes forhold Senter Scene AS ikke kan kontrollere. Dette kan være forhold som naturkatastrofer, streik, terror, manglende eller skadet infrastruktur, brann osv. Senter Scene AS og leietaker har gjensidig plikt til umiddelbart å informere dersom det inntreffer slike forhold som kan ha innvirkning på leveransen og oppfyllelse av avtalen.


16. Senter Scene AS forbeholder seg retten til å avlyse og/eller evakuere ethvert arrangement dersom representant fra Senter Scene AS anser det som sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette kan være forhold som kraftig regnvær, vind, feil og/eller risikabel bruk av utstyr, manglende sikkerhet forbundet med bygningsmassen, samt opptøyer, trengsel, trusler og/eller vold mot Senter Scene AS sitt mannskap.